Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής.